Homozygous Grey Stallions in Kansas

Homozygous Grey Studs in KS

hh yrs